Westkapelle

Terugkieke

Met ontsteltenis, maar zonder bitterheid jegens den bondgenoot, die dezen weg koos, zagen ze het resultaat van de zware luchtaanvallen op de Kappelsche zeewering, op de dijken bij Vlissingen en Veere later. Walcheren werd aan de golven prijsgegeven. Kom van Zuid-Beveland in den zomer en wanneer ge den Sloedam achter u hebt, zijt ge twee seizoenen verder! Het zoute water heeft al het leven in den grond verstikt; de boomen heffen hun naakte kruinen boven den vloed, en geen zon vermag dit lugubere, steriele landschap fleur te geven Middelburg, een oude wonde, nog niet genezen, is door de edelmoedigheid van een goedwillenden Duitschen bevelhebber (die zich, om de bevolking te sparen, met al zijn troepen overgaf zonder een schot te lossen) voor totale verwoesting bewaard gebleven.

Beurtelings rijdend en varend komen we in een beroemde “duck" in Westkapelle.

,,Meneer", zegt een oude Westkappelaar, ,,we hoorden 2 October het bericht door de radio, dat we allemaal weg moesten, maar waar zouden we heen? De Canadeezen zaten al in Woensdrecht en we konden de eilanden toch niet meer af. Gelukkig zijn toen wel heel wat menschen van de kust weggegaan, waar de Duitsche stellingen waren en dat heeft hun het leven gered. We zullen dien 3en October nooit vergeten. Het was verschrikkelijk. Het dorp is voor het grootste deel verwoest. In een kelder zaten 47 man in doodangst het eind van het bombardement! af te wachten. Ze zijn er niet meer levend uitgekomen. Allemaal verdronken.” 

 

“En later zijn de Engelschen door dit gat in den dijk op Walcheren geland?”

“Het was een ontzettende strijd. Honderden Engelschen zijn voor de kust verdronken. De overlevenden vertelden, dat ‘t moeilijker was dan de invasie in Frankrijk. Weet u wat ook zoo verschrikkelijk was, - dat bombardement vanuit zee. Er Iagen Engelsche oorlogsschepen voor de kust en die beschoten de Duitsche stellingen. Domburg heeft ontzettend van het scheepsgeschut te lijden gehad. Er zijn veel slachtoffers gevallen. De Duitschers konden er niet tegenop. Wat doe je tegen de Warspite en de Lancaster met hun 6 tons-bommen. Toch hebben de oude Duitsche soldaten (de Bismarck Jugend!) fel en fanatiek gevochten. Het viel ons erg tegen, want we hadden zoo den indruk, dat ze zich bij de eerste schermutseling wel zouden overgeven."

“En het water?"

,,O, dat is het ergste niet. Dat is onze oude vijand; dien kennen we en zullen we wel baas worden. Maar al dat andere, vreemde, - die luchtbombardementen en dat scheepsgeschut, - dat zullen we ons leven lang niet vergeten."

Een mistroostig ruïnedorp, Westkapelle, waarvan als door een wonder de oude molen en de vuurtoren recht overeind staan tusschen het puin. De Zeeuwen zeggen, dat het een Godsoordeel was, dat Westkapelle trof, omdat dit een haard van zwarte handel is geweest, maar is Arnhem, dat verwoest werd, slechter dan Amsterdam, dat ge­spaard bleef?

(Uit: Burgers in bezettingstijd - 1945)westkapelle 2