Leven in bezet Zeeland

Veranderingen in het dagelijks leven

Samen met de Zuidhollandse eilanden werd Zeeland  sperrgebiet - verboden gebied. Zij die geen inwoners van Zeeland waren werd het daarmee vrijwel onmogetijk gemaakt de provincie te betreden. Een verblijf moest voortaan via de burgemeester van de te bezoeken gemeente, of via de Commissaris der Provincie wanneer men naar meer dan een gemeente wilde gaan, bij de Duitse Ordnungspolizel in Middelburg worden aangevraagd. Twee ambtenaren hielden zich hier dagelijks mee bezig.

Platteeuw meldt: "De reeds lang tevoren bekend gemaakte verbodsbepalingen inzake het reizen naar Zeeland werd opnieuw onder onze aandacht gebracht. De nadruk werd gelegd op het feit, dat gewone bezoeken en vakantiebezoeken bij voorbaat al zouden worden afgewezen. Alleen steekhoudend gemotiveerde aanvragen zouden door hen behandeld worden, aldus de bekendmaking op 17 augustus 1942, die ondertekend was door Schuman, Generaal Majoor der politie."

luchtbescherming

Verboden te over Middelburg Stationsbrug

26 september 1942 trad hier een verandering in op. Het spergebied in Zuid-Holland en Zeeland werd beperkt tot de kustgebieden; wat Zeeland betreft tot Schouwen-Duiveland, Noord-Beveland en Walcheren. De wateren hiertussen bleven, als voordien, evenmin vrij toegankelijk. Toestemming tot betreding van het spergebied werd net als voordien slechts mondjesmaat gegeven. Alleen de Zeeuwen die nu buiten het spergebied waren komen te wonen konden zonder speciale vergunning naar de nog steeds verboden gedeelten van hun provincie reizen; zij hoefden slechts met hun persoonsbewijs aan te tonen dat zij inderdaad in Zeeland woonachtig waren. Bij het instellen van het Sperrgebiet was al gebleken hoe gemakkelijk het voor de Duitsers was om Zeeland af te sluiten. De controle op de toegang was bijzonder eenvoudig: een post langs de weg over de Kreekrakdam- de verbinding tussen Zuid-Beveland en Noord-Brabant - en bewaking van de treinen tussen Woensdrecht en Rilland-Bath was in de meeste gevallen voldoende. De eveneens noodzakelijke controle van de veerdiensten naar en tussen de verschillende eilanden hoefde ook geen problemen op te leveren.
Bron: Zeeland 1940-1945 deel 2, G.v.d. Ham


Vordering van paarden
Als in mei 1940 de Duitsers het land binnenvallen verandert de situatie wat betreft de voedsel- en grondstoffensituatie vrijwel meteen. Benzine en dieselolie is schaars verkrijgbaar en spoedig daarna alleen op een speciale vergunning verkrijgbaar. Personenauto's met een cilinderinhoud van meer dan3.2 liter mogen niet langer gebruikt worden. Voor het gebruik van een motorvoertuig is een speciaal bewijs nodig. afgegeven door het Provinciaal Bestuur. Het gevolg daarvan is dat het aantal auto's op straat drastisch vermindert. Het ongemak voor de burgers blijft nog redelijk beperkt. Er zijn nog wel fietsen, maar belangrijk voor het transport zijn de paarden. De bezetter heeft ook al gauw paarden nodig voor het transporteren van voedsel en materieel.
De Burgemeester van Vlissingen brengt ter openbare kennis, dat personen die in bezit zijn van paarden van het Nederlandse of Franse leger, zich met deze paarden moeten melden bij de Veterinaire Kom-mandantur te Middelburg. Het niet vóór 10 juni a.s. voldoen aan deze verplichting zal worden gestraft.
Aan het eind van het jaar wordt duidelijk dat de Duitse Weermacht meer paarden nodig heeft. Om de paarden te kunnen onderhouden is tegelijkertijd vanaf half december een begin gemaakt met het vor-deren van hooi en stro. Voor Walcheren is de aangekondigde 'voormonsteringen' in januari 1941. Elk van de negentien gemeenten op Walcheren moet daarvoor een geschikte locatie worden ingericht.
In totaal worden ca. 2140 paarden verwacht voor deze eerste keuring. Bij het vaststellen van de mon-sterplaats dient met het volgende rekening te worden gehouden: Bij iedere monsterplaats mogen niet meer dan ongeveer 800 paarden per keer worden voorgeleid. Elk paard wordt beoordeeld op stand en gang in voor- en achterbenen. Tevens moet een beeld verkregen worden van stap en draf bij zijaanzicht van het paard. Per paard moet voldoende begeleiding aanwezig zijn. Ook moet voor politietoezicht worden gezorgd. Voor geheel Walcheren komen volgens de organisatie in totaal 338 paarden in aanmerking om gevorderd te worden.

Lees het hele bericht


Het dagelijks leven werd op allerlei manieren door elkaar gegooid. Niet alleen het wonen in een sperrgebiet en de gaandeweg zich steeds verder uitbreidende fortificaties van de Atlantikwall lieten hun sporen achter, ook de distributie, de achteruitgang van onderwijs en openbaar vervoer, de invloed van de NSB, de vele verordeningen en het verzet tegen alles wat met de bezetter te maken had, vormden een combinatie die het dagelijks leven voor velen moeilijk tot ondraaglijk maakten.

 

In 'De Nederlanders onder Duitse bezetting' geeft de auteur enkele karakteristieken van de de dagelijkse gang van zaken. Lees dit hier.


Hieronder staan de hoofdstukken vermeld die meer inzicht geven in de verschillende aspecten van het leven in bezet Zeeland. Klik op een thema en u leest meer over de achtergronden, de invloed en de gevolgen ervan.


Distributie titel

Verordeningen titelVerordening03

 Ongemakken2

scheiding bruin

Onderwijs2>br />titelfoto Titel NSB Het weer

scheiding bruin

 OV

Nach Walcheren

 Berichten2

scheiding bruin